Statut

Postanowienia ogólne

§ 1 Nazwa Fundacji

1. Fundacja pod nazwą „Instytut Sobieskiego” (w dalszej części zwana „Fundacją”) ustanowiona jest przez Mirosława Gruszkę, Ryszarda Sowińskiego, Sokrates Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Pawła Szałamacha (w dalszej części zwanych „Fundatorami”).
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (DzU z 1991 roku, Nr 46, póz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 roku, nr 96 poz 873) oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. Fundacja jest „think tankiem”, tj niezależną organizacją pozarządową tworząca idee i programy dla życia publicznego w Polsce. Misja Fundacji brzmi „Tworzymy Idee dla Polski”

§ 2 Teren działania, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
4. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.
5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3 Właściwy minister

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Przedmiot i formy działania Fundacji

§ 4 Cel i formy działania Fundacji

1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych obejmujących zadania w zakresie:
a) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
b) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
c) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
d) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
e) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
f) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
g) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2. Cel Fundacji realizowany jest poprzez:
a) tworzenie raportów dotyczących poszczególnych dziedzin życia publicznego i gospodarczego oraz przedstawianie programów reform kraju,
b) organizowanie seminariów, szkoleń, debat i konferencji naukowych służących gromadzeniu i wymianie informacji oraz propagowaniu idei rozwijanych przez Fundację,
c) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej,
d) utrzymywanie stosunków z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą,
e) organizowanie, finansowanie i prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk społecznych, prawa i ekonomii,
f) prowadzenie działalności szkoleniowej,
g) organizowanie imprez masowych, wystaw, odczytów, oraz innych form propagujących działalność Fundacji,
h) realizacja nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych,
i) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji,
3. Fundacja działa poprzez:
a. osobistą pracę Fundatorów, członków Zarządu, pracowników i wolontariuszy Fundacji nad realizacją przedsięwzięć, o których mowa w punkcie poprzedzającym,
b. finansowanie przedsięwzięć, o których mowa w punkcie poprzedzającym,
c. finansowe wspieranie przedsięwzięć, o których mowa w punkcie poprzedzającym.
4. Fundacja prowadzi działalność, o której mowa w pkt. l na rzecz ogółu społeczności.
5. Dochody osiągnięte z działalności określonej w ustępie 2 przeznaczane są na cele statutowe.

§ 4a – Działalność Gospodarcza Fundacji

1. Fundacja może prowadzić samodzielnie jak i przy współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą działalność gospodarczą dla osiągnięcia jej celów.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a) Wydawanie książek – według PKD 58.11.Z,
b) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – według PKD 58.14.Z,
c) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – według PKD 59.11.Z,
d) Działalność portali internetowych – według PKD 63.12.Z,
e) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – według PKD 70.22.Z,
f) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – według PKD 72.20.Z,
g) Badanie rynku i opinii publicznej – według PKD 73.20. z
h) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – według PKD 74.90.Z,
i) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – według PKD 82.19.Z,
j) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – według PKDS 82.30.Z,
k) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – według PKD 85.59.B,
l) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – według PKD 94.99.Z.

a) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych – według PKD: 22.13.Z,
b) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk
3.Dochody osiągnięte z działalności, określonej w ustępie 2 przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji i rozwój działalności gospodarczej.”

Majątek Fundacji

§ 5 Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji

1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych.
2. Wszyscy Fundatorzy są zobowiązani do wniesienia funduszu założycielskiego określonego w § 5 ust. l solidarnie w częściach równych.
3. Fundatorzy wnoszą fundusz założycielski w formie wkładów pieniężnych.
4. Na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację, Fundatorzy przeznaczają kwotę 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 6 Finanse Fundacji

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i subwencji osób prawnych,
d) dochodów ze zbiórek publicznych,
e) dywidend i zysków z akcji i udziałów,
f) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 7 Sposób dysponowania majątkiem Fundacji

1. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny.
2. Dochód Fundacji po pokryciu kosztów jej działalności jest w całości przekazywany na realizację jej celów statutowych.
3. Zarząd Fundacji może zbywać poszczególne prawa majątkowe pod warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży sumy będą wykorzystane w sposób określony w punkcie poprzedzającym.
4. Zabronione jest:
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.

§ 8 Księgi rachunkowe

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Organy Fundacji

§ 9 Organy Fundacji

Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji
2. Rada Fundacji

§ 10 Sposób powoływania Zarządu

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych przez Fundatorów na dwuletnią kadencję. Fundatorzy mogą wśród członków zarządu wskazać Prezesa i jednego lub więcej Wiceprezesów.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Zarząd może przyjąć regulamin określający strukturę organizacyjną i formy działania oraz dokonać podziału kompetencji. O przyjętym regulaminie oraz podziale kompetencji, Zarząd Informuje Radę Fundacji.

§ 11 Wygaśnięcie członkostwa Zarządu

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
2. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez większość Fundatorów.

§ 12 Kompetencje Zarządu

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie programów działania oraz planów finansowych Fundacji,
b) uchwalanie regulaminów,
c) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
d) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
e) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
g) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.

§ 12 Kompetencje Zarządu

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie programów działania oraz planów finansowych Fundacji,
b) uchwalanie regulaminów,
c) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
d) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
e) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
g) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.
3. Członek Zarządu nie może podejmować działalności konkurencyjnej, w szczególności na rzecz innej fundacji lub stowarzyszenia o podobnym profilu działalności, chyba, że na taką czynność zgodę wyrazi Rada Fundacji.

§ 13 Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 14 Rada Fundacji

1. Ustanawia się Radę Fundacji w składzie od 3 (trzech) do 20 (dwudziestu) członków.
2. Członkowie Rady Fundacji pełnią funkcję honorowo.

§ 15. Kadencja i skład Rady Fundacji

1. Pierwszą Radę Fundacji wybierają Fundatorzy. Kolejne składy Rady będą wybierane w sposób opisany w § 15 pkt 2-7.
2. Każdy z fundatorów ma prawo do powołania i odwołania jednego członka Rady Fundacji, pozostali członkowie Rady wybierani są w sposób opisany poniżej w § 15 pkt 3-7.
3. Rada Fundacji dokonuje wyboru nowych członków spośród osób, które wspierały finansowo Fundację, bądź w inny sposób oddały istotne zasługi w realizacji celów Fundacji.
4. Rada Fundacji dokonuje wyboru nowych członków spośród kandydatów przedstawionych przez Zarząd Fundacji.
5. Radę Fundacji powołuje się na 5 lat.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z przyczyn wymienionych w § 11 pkt. 1 i 2 powyżej, zaś w przypadku członka Rady powołanego przez fundatora zgodnie z § 15 pkt 2, z przyczyn wymienionych w § 11 pkt 1 i w przypadku odwołania go przez powołującego fundatora.
7. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, oraz może wybrać jednego lub więcej Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.

§ 16. Zadania i kompetencje Rady Fundacji

1. Do zadań Rady Fundacji należy:
i. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;
ii. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
iii. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
iv. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
v. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium;
2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. W posiedzeniach Rady Fundacji biorą udział członkowie Zarządu Fundacji, o ile zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w jej pracach lub wezwani do złożenia wyjaśnień.
4. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być także zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
5. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane zwykłą większością głosów. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jej członków w tym Przewodniczącego.
6. Każdy członek Rady Fundacji posiada jeden głos.
7. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów i nie otrzymują wynagrodzenia.

Zmiana Statutu Fundacji

§ 17 Zmiana Statutu Fundacji

1. Zmiana Statutu, w tym zmiana celu Fundacji, może być dokonana przez większość Fundatorów.

Połączenie z inną Fundacją

§ 18 Połączenie z inną Fundacją

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje większość Fundatorów.

Likwidacja Fundacji

§ 19 Likwidacja Fundacji

Fundacja podlega likwidacji w przypadku osiągnięcia celu dla którego była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji.

§ 20 Sposób likwidacji Fundacji

1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji.
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
b) wezwanie wierzycieli fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia likwidacji,
c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku fundacji,
f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie fundacji z rejestru.

§ 21 Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji

Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele tożsame lub zbliżone z celami Fundacji.