• Home
  • Working paper: Methodology of calculating inflation targets

Working paper: Methodology of calculating inflation targets

3 lutego 2022 Grzegorz Pytel Analiza 2 min

Kluczowym odkryciem opisanym w tym opracowaniu jest rola jaką pełni wskaźnik straty, będący miarą ryzyka w działalności gospodarczej i jak ten wskaźnik łączy – także pod względem możliwości dokonywania analizy ilościowej – zjawiska inflacji, wzrostu gospodarczego i sprawiedliwego podziału bogactwa zdefiniowanego jako taki podział, który maksymalizuje wzrost gospodarczy. Pokazujemy, że inflacja w sposób naturalny dąży do bycia równą wskaźnikowi straty, będącego miarą ryzyka działalności gospodarczej. To określa ile powinna wynosić wartość celu inflacyjnego pokazując metodę jego wyliczania. W opracowaniu proponujemy także jak mierzyć ryzyko, czyli wskaźnik straty działalności gospodarczej, a także – na tej podstawie – określamy warunek zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Wykazujemy to na danych empirycznych. Pokazujemy co jest determinantą sprawiedliwego podziału bogactwa. Definiujemy tzw. gospodarczą „bańkę” oraz „schładzanie”. Na koniec, używając uproszczonej historyczno-ideologicznej kliszy, wykazujemy na modelu ilościowym, że w celu osiągnięcia zrównoważonej działalności gospodarczej, będącej w stanie długoterminowego equilibrium dając maksymalny możliwy wzrost gospodarczy, należy stosować tyleż samo ze wskazań „Adam Smitha” czyli z tzw. podejścia liberalnego, co ze wskazań „Karola Marksa” czyli z tzw. podejścia komunistycznego (w sensie ekonomicznym, pro-społecznego, socjalistycznego). W tym kontekście obliczamy punkt równowagi w podziale bogactwa pomiędzy dostawcami kapitału („kapitalistami”) z dostawcami pracy („klasą robotniczą”, obecnie raczej „klasą średnią”) w procesach ekonomicznych, aby osiągać zmaksymalizowany długoterminowy rozwój gospodarczy. 

EN

ABSTRACT
A key finding in this article is the role of rate-of-loss, ie. measure of risk, in economic system and how
it links concepts of inflation, economic growth and equitable share of wealth. We show that inflation
tends naturally to be equal to risk, ie. actual rate-of-loss in economic activities. This determines the
value of inflation target. We propose how to measure such risk, rate-of-loss, and that it’s also a condition
for sustainable economic growth. We demonstrate that economic data supports this. We show that this
determines what equitable share of wealth (economic output) is. We define and calculate “bubble” and
“contraction” in economic system. Using a historical and ideological cliché, we demonstrate that for an
economic system to be sustainable in a long-term equilibrium experiencing maximal growth rate, we
need as much “Adam Smith” (“liberal”) and “Karl Marx” (“socialist”) thinking applied to economic
policies. We show quantitatively where the balance between providers of capital and providers of labour
in share of wealth is for a long-term sustainable economic development.


MOTTO
“Economics is a “right-wing” science which may give “left-wing” answers” (Prof Jon Gruber)