• Home
  • Wykonanie budżetu państwa w 2013 roku – analiza wybranych wskaźników

Wykonanie budżetu państwa w 2013 roku – analiza wybranych wskaźników

26 czerwca 2014 Kamil Fijałkowski Analiza < 1

Niska skuteczność działań prowadzonych w celu poprawy jakości planowania budżetowego i brak głębszej korekty prognoz makroekonomicznych w projekcie budżetu państwa na 2013 r., spowodował konieczność przeprowadzenia procesu nowelizacji w trakcie roku.

Najważniejsze zastrzeżenia związane z wykonywaniem ustawy budżetowej za 2013 rok, to:

  • Znaczne przekroczenie deficytu budżetu państwa względem pierwotnej ustawy budżetowej (dalej: ustawa budżetowa). Deficyt wyniósł 42,2 mld zł, tj. 118,6% planu początkowego.
  • Załamanie wpływów podatkowych, mimo wzrostu PKB, konsumpcji i zwiększonych obciążeniach podatkowych.
  • Zaległości z tytułu podatków i innych należności budżetowych na koniec 2013 r. wyniosły 45,9 mld zł i w porównaniu do stanu na koniec 2012 r. zwiększyły się o 20,1%.
  • Zwiększenie należności Skarbu Państwa o 19,3 mld zł r/r, do poziomu ponad 89,1 mld zł.
  • Realizacja kolejnej nieoprocentowanej pożyczki dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z budżetu państwa w wysokości 12,0 mld zł, tj. o 8,0 mld zł więcej niż w 2012 r.
  • Całkowity poziom należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych dla FUS wyniósł na koniec 2013 r. blisko 30,9 mld zł, tj. wzrost o 63,6% r/r.
  • Państwowy dług publiczny wyniósł 882,3 mld zł (53,9% PKB) i był wyższy od stanu na koniec 2012 r. o 41,8 mld zł.
  • Dług sektora rządowego i samorządowego wyniósł na koniec 2013 r. 934,6 mld zł, tj. 57,1% PKB wobec 55,6% PKB rok wcześniej.
  • Ukrywanie deficytu poza budżetem – zidentyfikowane działania, które miały wpływ na wykazywanie odpowiednio niższego deficytu budżetu państwa wyniosły łącznie 31,0 mld zł.