• Home
  • Strategia dla transportu kolejowego do roku 2009

Strategia dla transportu kolejowego do roku 2009

10 grudnia 2006 prof. Krystyna Bobinska Analiza < 1

Analiza dotyczy analizy rządowej strategii dla transportu kolejowego do roku 2009. W ocenie pani doc. Bobińskiej strategia ta, mimo że poprawnie identyfikuje szereg problemów dotyczących funkcjonowania PKP, zawiera wiele słabych punktów. Pani ekspert w swoim raporcie analizuje poszczególne punkty projektu ministerstwa oraz proponuje własną propozycje przekształceń.

Celem tej analizy jest wykazanie, że przekazana pod obrady Rady Ministrów Strategia, której Autorem jest Ministerstwo Transportu nie rozwiązuje żadnego ze strukturalnych problemów, z którymi boryka się PKP. Dotychczasowe reformy nie do końca konsekwentnie realizowane, hamowane przez wewnętrzną inercję wynikającą ze ścierania się sprzecznych interesów uczestników procesu restrukturyzacji, były nieskuteczne. Propozycje zmierzające do centralizacji zarządzania i zespolenia gospodarki finansowej spółek komercyjnych i świadczących usługi użyteczności publicznej z jednej strony i adresowania postulatów bardzo znacznej pomocy publicznej z drugiej strony nie zmieniają strukturalnych przyczyn narastającego zadłużania i idą w poprzek kierunku liberalizacji konsekwentnie wdrażanego przez UE.