• Home
  • System gospodarowania środkami niebezpiecznymi w opakowaniach w Polsce

System gospodarowania środkami niebezpiecznymi w opakowaniach w Polsce

7 października 2016 Tomasz Styś Analiza 2 min

Przedmiotem analizy jest identyfikacja kluczowych aspektów związanych z organizacją systemu gospodarowania przeznaczonymi do użytku konsumenckiego środkami niebezpiecznymi w opakowaniach w Polsce oraz rozpoznanie możliwości realizacji stawianych przed nim celów, wynikających z:

♦  zobowiązań Polski jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
♦  wyzwań związanych z przyjętym przez Komisję Europejską pakietem dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym.
Po przeprowadzonej analizie stwierdzono m.in., że.:­

♦ w Polsce – w łańcuchu logistycznym gospodarowania środkami niebezpiecznymi w opakowaniach (wprowadzenie środka niebezpiecznego do obrotu –> nabycie środka niebezpiecznego jako produktu rynkowego –> wytworzenie odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań po środkach niebezpiecznych –> odbiór odpadów –> odzysk i recykling/utylizacja) – ich zagospodarowanie odbywa się w trzech niezależnych od siebie systemach, jako:

  • wybranych substancje chemiczne – zgodnie z regulacjami zawartymi w USCM;
  • opakowań po środkach niebezpiecznych – zgodnie z regulacjami zawartymi w UGO;
  • wybranych frakcji odpadów komunalnych (odpadów niebezpiecznych, surowcowych frakcji odpadów komunalnych lub zmieszanych odpadów komunalnych) – zgodnie z regulacjami zawartymi w UCPG;

♦instytucjonalizacja systemu porozumień zawieranych przez marszałków województw i organizacje samorządu gospodarczego w celu organizacji systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań po środkach niebezpiecznych (2014 r.) zbiegła się w czasie ze zmniejszającą się dynamiką osiąganych poziomów odzysku i recyklingu (patrz wykres 6) oraz niedostosowaniem infrastruktury potrzebnej do realizacji celów ekologicznych systemu gospodarowania środkami niebezpiecznymi w opakowaniach;

♦ w skali kraju zostało zawartych dziesięć porozumień pomiędzy organizacjami samorządu gospodarczego i marszałkami województw:

  • jedno w województwie łódzkim;
  • jedno w województwie małopolskim;
  • pięć w województwie mazowieckim;
  • trzy w województwie śląskim;

♦ w 2015 r. organizacje samorządu gospodarczego reprezentujące grupy producentów dokonujących wprowadzenia środków niebezpiecznych w opakowaniach osiągnęły (zbiorczo) poziom 5,61% odzysku (z wyłączeniem recyklingu) – przy wymaganych prawem 10% – oraz poziom 6,47% recyklingu – przy wymaganych prawem 0%;

♦ w związku z przyjęciem przez Radę UE wniosków w sprawie planu działań UE na rzecz implementacji pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, za kluczową kwestię uznać należy zarządzanie procesem zmiany organizacyjnej polegającym m.in. na równoczesnym wprowadzaniu usprawnień w celu realizacji celów krótkookresowych i transformacji gospodarki odpadami z modelu dotychczasowego na model cyrkularny.